אורכה להסכם פיתוח

רמ"י מקצה קרקע בפטור ממכרז ובמכרז פומבי.

לאחר הקצאת הקרקע נדרש היזם אשר זוכה בקרקע לפתח את הקרקע בהתאם לזכויות הבנייה הקבועים בהסכם הפיתוח שנחתם מול רמ"י.

רבים מן היזמים אינם מספיקים לבנות על פי לוחות הזמנים שנקבעו בהסכם הפיתוח ועל כן פונים בבקשה לרמ"י להאריך את תקופת הבניה.

עד לשנת 2016 יכל כל יזם להאריך את התקופה בכפוף לתשלום ללא הגבלה של כמות התקופות אותן ניתן להאריך. מועצת מקרקעי ישראל החליטה שלא יכול להיות מצב שבו יזמים רבים מחזיקים בקרקעות רבות ואינם בונים כפי שהתחייבו.

על כן החליטה מועצת מקרקעי ישראל לקבוע כללים ברורים למתן אורכות להסכם פיתוח כלדקמן:

  1. בהקצאות שנעשו למטרת מגורים לרבות שימושים מעורבים נלווים ולמטרת תעסוקה:

אורכות לתקופה אשר לא תעלה במצטבר על ארבע שנים מהמועד שנקבע להשלמת הבנייה,

בכפוף לתשלומים כדלהלן:

  • לשנתיים הראשונות הנוספות מסיום הבנייה על פי הסכם הפיתוח שנחתם בתשלום של 4% מערך המקרקעין.
  • לשנה השלישית הנוספת מסיום הבנייה על פי הסכם הפיתוח שנחתם בתשלום של 3% מערך המקרקעין.
  • ארכה לשנה רביעית הנוספת מסיום הבנייה על פי הסכם הפיתוח שנחתם בתשלום של 5% מערך המקרקעין.
  • הרשות רשאית לתת ארכה ראשונה לשנה אחת בתשלום של 2% מערך המקרקעין, אם הוכח להנחת דעתה כי ניתן להשלים את הבנייה בתוך שנה מהמועד שנקבע להשלמתה.
  • תשלום בגין כל ארכה לא יפחת מ-25,000 ₪.

2. הקצאה למטרות ציבוריות (למעט הקצאה לרשות המקומית), מתקנים הנדסיים ותשתיות

אורכות בתשלום של 1.5% מערך המקרקעין או 5,000 ₪ הגבוה מבין השניים, לכל שנה של ארכה מהמועד שנקבע להשלמת הבנייה, סך כל התקופות שהוארכו לא יעלה על 4 שנים במצטבר.

3. הקצאה למטרת חקלאות