איוש נחלות

החלטה 1445 נוגעת בכל הנושא של איוש נחלות. היא קבעה כי רשות מקרקעי ישראל תאפשר שיווק נחלות פנויות באופן הבא:

  1. ניתן לאייש נחלות פנויות בנגב ובגליל בהתאם לתקן הנחלות שנקבע לאותו יישוב. לדוגמא: אם קיים תקן נחלות של 100 נחלות ליישוב מסויים אבל בפועל מאויישות רק 90 מהן יכול היישוב לפנות למנהל מקרקעי ישראל  ולבקש להמליץ להקצות את הנחלות הנותרות למתיישבים חדשים.
  2. במרכז הארץ במידה ונותרו נחלות פנויות לא יכול היישוב להמליץ על הקצאת הנחלות הפנויות אלא רק לתכנן במקום אותן נחלות פנויות מגרשים למגורים (כמו בהרחבה).

תכנון המגרשים:

על האגודה של אותו יישוב לתכנן את המגרשים בתוך 5 שנים ולא יאוחר מתאריך 31.12.2020 כך שבמועד זה כבר תופנה בקשה לרשות מקרקעי ישראל להקצות מגרשים אלו למומלצי האגודה.

לאחר התכנון הנחלות הפנויות יבוטלו, ושטחן יגרע משטח המשבצת של היישוב, גודל המשבצת החדש יחושב לפי מספר הנחלות המעודכן כפול תקן הנחלה המקורי ובתוספת % 20 משטח המשבצת המקורי.

תמריץ:

על מנת לעודד את תכנון המגרשים החליטה מועצת מקרקעי ישראל לתמרץ את האגודות כדלקמן:

  • האגודה תקבל 25% מתקבולי הרשות בגין שיווק המגרשים
  • —ככל שיתוכננו וישווקו שני מגרשים: התמורה לא תעלה על 300,000 ₪ לנחלה – 150,000 ₪ ליחידה
  • —ככל שיתוכננו וישווקו שלושה מגרשים: התמורה לא תעלה על 500,000 ₪ לנחלה.
  • —כספי התמריץ יעברו לאגודה עם סיום השיווק לטובת פיתוח תשתיות בישוב בהתאם לתכנית ותקציבה שיאושרו על ידי הרשות.

בתום המועד המותר לתכנון יגרעו מס' הנחלות הלא מאויישות מתקן הנחלות ליישוב.