אנרגיה סולארית במגזר החקלאי – אנרגיה מתחדשת, סולארי, רוח, אגירה שאובה

אנרגיה סולארית במגזר החקלאי

מתוך החזון לייעול משק האנרגיה ויצירת אנרגיה ירקוה חלופית לאנרגיה שבה אנו משתמשים כיום (שריפת דלקים ופחם) מאפשרת רשות מקרקעי ישראל להקים בתחומי יישובים מתחמים לאנרגיה מתחדשת כגון: אנרגיה סולארית,טורבינות רוח, אגירה שאובה ועוד.

אגודות היישוב רשאיות לפנות לרשות מקרקעי ישראל בבקשה להקמת מיזמים אלו בתחומם.

במה זה כרוך?

הקצאת השטח יעשה בפטור ממכרז כאשר השטח יוגבל עד ל- 250 דונם בוחבל אילות עד ל-800 דונם.

כיום מותר בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל להקים מיזמים שאינם חקלאיים (תעסוקה במשבצת) כגון: מפעלים בשטח המשבצת של היישוב בשטח של עד 60 דונם במרכז הארץ, 80 דונם בפריפריה, 120 דונם באזורי עדיפות א וקו עימות.

הקצאת השטח למיזמי האנרגיה גדולה משטח זה ועל כן רק 10% מהשטח של המיזם יחשב לצורך תעסוקה במשבצת.

לדוגמא: מיזם אנרגיה בשטח של 250 דונם. השטח אשר יחושב לצורך מכסת השטח לתעסוקה במשבצת הינו רק 25 דונם כך שיוותרו שטחים נוספים לתעסוקה מ תוך המכסה שנקבעה.

מיזמי אנרגיה כגון פנאלים סולאריים אשר מותקנים על גבי גגות של בתים או מבנים חקלאיים אינם כרוכים בתשלום.

כמה זה עולה?

האגודהה תשלם לרשות מקרקעי ישראל דמי היוון מלאים ( 91% ) לפי שומה שתערך על ידי שמאי מטעם רשות מקרקעי ישראל. על שיעור התשלום לא יהיו הנחות איזור.

תנאים נוספים ומגבלות

על מנת להקים מיזם אנרגיה יש לפעול לפי התנאים והמגבלותהבאים:

  • הסדרה ברשות החשמל תעריף רישיונות /"מונה נטו"
  • הבסיס התכנוני יעשה בהתאם לתמ"א 10 /ד
  • ויתור על שטחי קרקע זמנית בעסקאות בהיקף שטח גדול
  • רמ"י לא תתיר הקמת מתקנים על שטח שהוקצה למטרת מטעים או עיבודים חקלאיים אשר אינו נחלה.
  • תקופת החכירה של הקרקע תהיה בהתאם לרישון אשר הופק ליזם על ידי הרשות לשירותים ציבוריים
  • האגודה לא תוכל לשנות את ייעוד הקרקע לאחר ההקצאה.
  • בתום תקופת החכירה על האגודה להחזיר את הקרקע לשימושה הקודם. כלומר אם ייעוד השטח היה חקלאי אז יש להחזירו לייעודו.