איך באמת מגישים בקשה לרמ"י?

על למנוע שימוש במתווכים למיניהם או שימוש בידע מוטעה רמ"י יצרה טפסים ייעודיים להגשת בקשה לביצוע פעולה ברשות. על מנת לבצע את הפעולה יש למלא את הטופס בפרטים הדרושים ולצרף את מסמכי החובה המפורטים בסוף הטופס.

איך יודעים שלא שכחנו אף מסמך לצורך הבקשה?

על מנת שהבקשה לא תוחזר להשלמת מסמכים או פרטים יש למלא את הטופס כראוי ולצרף את כל המסמכים הדרושים המפורטים בטופס הבקשה.

 

במידה וקיים לכם ספק לגבי רשימת המסמכים ניתן להתקשר למוקד הטלפוני של רמ"י

מוקד טלפוני 5575* / 03-9533333 או לפנות למרחב הרלוונטי ולברר את הסוגיה.

להלן רשימת טופסי הבקשה בהתאם לנושאים המבוקשים:

בקשה מגזר עירוני 

(תעתיקו את השם ותחפשו באתר של רמ"י)

 • בקשה להעברת זכויות במגזר העירוני
 • בקשה לעסקת פיצול מגרש או לשינוי ייעוד/ניצול ולקבלת/רכישת זכות הבעלות
 • בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה/דמי היוון/דמי היתר
 • בקשה לחידוש חכירה במסגרת יובל חכירה והיוון חכירה במגזר העירוני
 • בקשה לשינוי שטח בעקבות פרצלציה במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור
 • בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז הענקת זכויות כנגד ויתור על זכויות ("חליפין")
 • בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז
 • בקשה להמלצת הועדה המייעצת לשר האוצר לביצוע רכישת קרקע לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)
 • בקשה לפיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953 / שחרור תמורה בהתאם לחוק נכסי נפקדים, התש"י- 1950
 • בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורכי ציבור לרשויות מקומיות בלבד
 • בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז לתאגיד במסגרת תפקידו על פי חוק /לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת
 • בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז – תעשיה, מלאכה ומבני תעשייה להשכרה
 • בקשה להרשאה זמנית לחיפוש וחקירה של משאבי טבע / הקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורך הפקת משאבי טבע
 • בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ללא כוונת רווח
 • בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז – למשרד ממשלתי
 • בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז -למתקני תקשורת
 • בקשה לביטול התחייבות לרישום משכנתא
 • בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא והוראה בלתי חוזרת – נכסים עירוניים, נחלה /משק עזר שאינם באגודה חקלאית, תעסוקה במשבצת ושטחי עיבוד
 • בקשה למתן אישור זכויות/הודעה על רישום זכויות בנכס
 • בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז – נימוקים מיוחדים
 • בקשה לרכישת בעלות במקרקעין
 • בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז מלונאות, מיזם תיירותי (אטרקציה) והרחבה
 • בקשה לביטול עסקה

 בקשה במגזר חקלאי

(תעתיקו את השם ותחפשו באתר של רמ"י)

 • בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד
 • בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי (נחלה, משק עזר, תעסוקה במשבצת, שטחי עיבוד)
 • בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז להרחבות בישובים חקלאיים
 • בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים
 • בקשה להקצאת קרקע חקלאית, שלא בדרך של נחלה, לזמן ארוך
 • בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי
 • בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית או שימוש נלווה בנחלה
 • בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא והוראה בלתי חוזרת – למשבצת ונחלה / משק עזר באגודה חקלאית
 • שיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים לפי החלטות מועצה מס' 692 ו-751
 • בקשה לאיוש נחלה פנויה במשבצת
 • בקשה להסדרת תחנות דלק בישובים חקלאיים

 

במקרים בהם לא קיים טופס בקשה ייעודי לביצוע הפעולה יש להשתמש בטופס (כן, יש גם טופס כזה) :

בקשה לביצוע פעולה במקרקעיןלמילוי במקרים בהם אין טופס ייעודי לבקשה