מהו היוון ?

המילה מורכבת מ"הווה" ו"הון"

משמעותה תשלום מראש של דמי החכירה השנתיים עבור תקופת החכירה או יתרתה.

 היוון בתעסוקה

  • בחוזה חכירה למטרת תעסוקה שאינו מהוון, רמ"י תאפשר היוון זכויות החכירה עד לתום תקופת החכירה המקורית גם אם נותרה תקופת חכירה הפחותה מ-7 שנים וזאת בתנאי שיצטרף למסלול הקניית בעלות.
  • דמי ההיוון יחושבו החל משנת החכירה הבאה
  • ניתנת האפשרות לחוכרים להצטרף למסלול בעלות בתום תקופת החכירה במידה ולא הסכים החוכר להצעה ישלם דמי היוון  בשיעור 13.65% מערך הקרקע העדכני.

תחשיב:

החלטות מועצה רלוונטיות: 851,968

שילם דח"ר (דמי חכירה ראשוניים) נמוך (פחות מ-40%): ישלם 1.25% לשנה מערך הקרקע = 22.75% x שווי יעוד וקיבולת החוזה

שילם דח"ר גבוה (מעל 40%): ישלם 0.75% לשנה מערך הקרקע = 13.65% x שווי יעוד וקיבולת החוזה

היוון במגורים (בנייה נמוכה ובנייה רוויה)

חוכר ששילם דח"ש בשיעור 1% מערך הקרקע במהלך השנים 2008-2014 ואין לו חובות דח"ש קודמים יהיה זכאי לחוזה חכירה מהוון/ תקנה לטאבו ליתרת תקופת החכירה הראשונה ולתקופת חכירה נוספת.

הסתיימה תקופת חכירה המקורית  זכאי החוכר להצטרף למסלול הקניית הבעלות, ללא תשלום דמי היוון בגין תקופת החכירה הנוספת אם החליט החוכר שלא להצטרף למסלול הקניית הבעלות, ישלם במגורים 5.5% מערך קרקע עדכני.

תחשיב:

החלטת מועצה רלוונטית: 1090 או מה שיגיע במקומה

חכירה 1 מהוונת – 0%
חכירה 1 לא מהוונת – 5.5% (דמי ההיוון מ-1.10.07), שווי קרקע שמאי ליח"ד כפול 5.5%

חידוש יובל חכירה

בכפוף להוראות חוזה החכירה זכאי החוכר לחדש את חוזה החכירה, שנחתם עימו לתקופת חכירה נוספת. בעת חידוש תקופת החכירה תאפשר רמ"י לחוכר לבחור אם לשלם דמי חכירה שנתיים או להוונם לכל תקופת החכירה.

בתעסוקה:

ניתן לחדש את החכירה לתקופה נוספת כאשר נותרו פחות מ- 7 שנים לסיום תקופת החכירה. החכירה תחודש בתנאי תשלוםבהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל והנהלים התקפים ברשות מקרקעי ישראל.

על מנת לבצע היוון או חידוש חכירה יש להגיש את טופס הבקשה שתמצאו באתר רמ"י בצירוף כל מסמכי החובה המפורטים בו.

ניתן למצוא את התחשיב בעמוד התחשיבים