מעבר מחכירה לבעלות

העברת בעלות לדירהמהי הקניית בעלות ?

המרת הזכות מ"חכירה" ל"בעלות" כך שהחוכר יירשם כבעליו של הנכס

בתשלום או ללא תשלום ?

בחלק מהמקרים הקניית הבעלות תתבצע ללא תמורה במקרים אחרים יידרש תשלום בגין הקניית הבעלות, מס רכישה נגבה ע"י הרשות

תנאי מוקדם להקניית הבעלות הוא היות הנכס מהוון

 • זכות ולא חובה

כל חוכר רשאי להישאר במעמד "חוכר" גם אם הקניית הבעלות תוצע לו ללא תמורה

 • המטרות העיקריות
 • המרצת הפעילות הכלכלית במשק
 • חוכרים לא יידרשו עוד לקבל הסכמת הרשות או לשלם לרשות בגין פעולות מסוימות
 • לאפשר ביצוע יעיל ומיטבי של תפקידי הרשות האחרים – שיווק קרקע ושמירה על קרקע

העברה ללא תמורה

1. דירה בבניין רווי למגורים.
2. נכס מקרקעין שהוחכר למטרת מגורים בבניה צמודת קרקע ואשר גודלו אינו עולה על 540 מ"ר.
3. נכס מקרקעין שהוחכר למטרת מגורים בבניה צמודת קרקע באזורי עדיפות לאומית וקו עימות ואשר אינו עולה על 3 דונם.
4. נכס מקרקעין שהוחכר למטרת תעסוקה באזור עדיפות לאומית א' עוטף עזה שדרות רבתי וקו עימות אשר שטחו אינו עולה על 10 דונמים, למעט נכסי מסחר ותיירות בטווח של עד 1 ק"מ מרצועת חוף.
5. נכס מקרקעין שהוחכר למטרת מגורים או תעסוקה ונרכשו לגביהם מלוא הזכויות הקיימות והעתידיות במגרש ואשר שטחו אינו עולה על 16 דונם.

העברה בתמורה

מגורים

 1. חוכר נכס מקרקעין בשטח של 281 מ"ר ועד 540 מ"ר שרכש זכויות במסגרת עסקאות של בניה בפועל או במסגרת עסקאות יישובי עולים, אשר יבקש לממש את זכותו לרכישת הזכות כמפורט בהחלטה זו יידרש לשלם 6% מערך הקרקע כהשלמת תמורה כתנאי לרכישת הזכות כאמור.
 2. בנכס מקרקעין שגודלו הוא מ-541 מ"ר ועד 1,000 מ"ר – הבעלות תועבר בתמורה לתשלום של 3%, 3.5%, 4% ו-4.5% בשנה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית ואילך, בהתאמה, מערך הקרקע במועד משלוח דרישת התשלום לחוכר. חוכר נכס בקטגוריה זו שרכש זכויות במסגרת עסקאות יישובי עולים, אשר יבקש לממש את זכותו לרכישת הזכות כמפורט בהחלטת המועצה יידרש לשלם תוספת של 6% מערך הקרקע כהשלמת תמורה כתנאי לרכישת הזכות כאמור בתנאי ההחלטה. חוכר שרכש זכויות במסגרת עסקאות בניה בפועל , אשר יבקש לממש את זכותו לרכישת הזכות כמפורט בהחלטה זו יידרש לשלם תוספת של 9% מערך הקרקע כהשלמת תמורה כתנאי לרכישת הזכות כאמור בתנאי החלטה זו.
 3. נכס מקרקעין שגודלו מעל 1,000 ועד 16,000 מ"ר הבעלות תועבר בתמורה לתשלום של 31% מן הפער בין שווי זכויות החכירה כפי שנקבעו והוגדרו בחוזה החכירה המקורי או כפי שמומשו מאוחר יותר ושולמו בגינן דמי היתר לבין שווי הבעלות בהתאם לשומה פרטנית שתיערך על ידי הרשות.
  למרות האמור לעיל התשלום לא יפחת התשלום לרשות מ – 9%, 10%, 11%, 12% בשנה הראשונה, השניה, השלישית ואילך, בהתאמה, מערך הקרקע במועד משלוח דרישת התשלום לחוכר.

במקרים אלה יש לבצע שני תחשיבים של העברת בעלות לפי הפרש ערכי קרקע (בדומה לעסקת שינוי יעוד/ניצול, כאשר החיוב במצב החדש עם פוטנציאל ותחשיב שני לפי 9% וכו').
במקרה בו נרכשו זכויות במסגרת עסקאות יישובי עולים יידרש לשלם תוספת של 6% מערך הקרקע כהשלמת תמורה כתנאי לרכישת הזכות כאמור בתנאי החלטה זו. במקרה בו נרכשו זכויות במסגרת עסקאות בינוי בפועל, יידרש לשלם תוספת של 9% מערך הקרקע כהשלמת תמורה כתנאי לרכישת הזכות כאמור בתנאי החלטה זו.
ההקלות בעניין נכסי מקרקעי שהוקצו לפי החלטות ישובי עולים או בניה בפועל בהקפאה לאור עתירה בבג"צ.

תעסוקה

 1. נכס מקרקעין שגודלו אינו עולה על 1,000 מ"ר – הבעלות תועבר בתמורה לתשלום של 6%, 7%, 8% ו-9% בשנה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית ואילך, בהתאמה, מערך הקרקע במועד משלוח דרישת התשלום לחוכר.
 2. נכס מקרקעין שגודלו מעל 1000 ועד 5,000 מ"ר – הבעלות תועבר בתמורה לתשלום של 31% מן הפער בין שווי זכויות החכירה כפי שנקבעו והוגדרו בחוזה החכירה המקורי או כפי שמומשו מאוחר יותר ושולמו בגינן דמי היתר לבין שווי הבעלות בהתאם לשומה פרטנית.
  התשלום לא יפחת מ- 12%,11%,10%,9% בשנה הראשונה, השניה, השלישית, הרביעית ואילך, בהתאמה, מערך הקרקע במועד משלוח דרישת התשלום לחוכר.
  במקרים אלה יש לבצע שני תחשיבים של העברת בעלות לפי הפרש ערכי קרקע (בדומה לעסקת שינוי יעוד/ניצול, כאשר החיוב במצב החדש עם פוטנציאל ותחשיב שני לפי 9% וכו').

סייגים:

 1. נכסי מקרקעין שהוקצו בפטור ממכרז תועבר הבעלות רק לאחר שחלפו 7 שנים ממועד ההקצאה ואולם, בקרקעות שנודע לרשות כי לא מומשה בהן עיקרי מטרת ההקצאה, לא תועבר הבעלות.
 2. יישום החלטה זו, במקרים בהם הסכם החכירה אינו מהוון, תאפשר הרשות היוון זכות החכירה עד לתום תקופת החכירה גם אם נותרה תקופת חכירה הפחותה מ-7 שנים.

אוכלוסית חוכרים שאינם נכללת

 • חוכר נכס לא מהוון
 • חוכר משנה
 • חוכר שהפר את חוזה החכירה עם הרשות ולא תיקן את ההפרה
 • חוכר של נכס הבנוי שלא כדין או שלא בהסכמת הרשות
 • חוכר הוא גוף ציבורי
 • קרקע בבעלות הקרן הקיימת לישראל
 • קרקע בשטח מעל 16 דונם, ובתעסוקה קרקע בשטח מעל 5 דונם
 • קרקע שייעודה חקלאי
 • מטרת חכירה ציבורית (בד"כ בפטור ממכרז, בדח"ש סמלי 18₪ / 2%)
 • הקצאה לנכה צה"ל למטרת תחנת דלק לפי המלצת משרד הביטחון
 • בינוי בפועל או יישובי עולים
 • מכרזי מחיר למשתכן (החלטת מועצה 1442) – לא תוקנה בעלות במקרקעין לזוכה במכרז (או למי שירכוש ממנו את הזכויות במקרקעין או חלקן)