העברת זכויות

העברת זכויות במינהל

בעל זכויות במקרקעין המבקש להעביר זכויותיו לאחר, חייב לקבל לכך את הסכמת רשות מקרקעי ישראל, הסכמת הרשות תינתן רק לאחר השלמת כל הפעולות שנדרשות לרבות תשלום דמי הסכמה.

אם קיימים במקרקעין שימושים שאינם מוסדרים (כגון : חריגות בניה, שימוש בנכס בניגוד למטרה המופיעה בחוזה החכירה וכו'), תאושר העברת הזכויות רק לאחר הסדרת כל השימושים, עפ"י החלטות המועצה הרלוונטיות ונהלי הרשות.

במקרים בהם הנכס אינו מהוון (משולמים בגינו תשלומי דמי חכירה שנתיים) יידרש תשלום דמי הסכמה בגין העברת הזכויות. דמי ההסכמה הינם 1/3 מההפרש בין ערך הקרקע נכון ליום רכישת הזכויות לבין ערך הקרקע נכון ליום החישוב בקיזוז אחוז הדח"ר (דמי חכירה ראשוניים ששולמו בעת רכישת הנכס ממנהל קרקעי ישראל).

האם ניתן לרשום הערת אזהרה ברשות מקרקעי ישראל?

רשות מקרקעי ישראל אינה רושמת הערות אזהרה בגין העברת זכויות כפי שנעשה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). רשות מקרקעי ישראל פותחת במערכות המידע שלה בקשה להעברת זכויות והיא תוותר פתוחה כל עוד שני הצדדים לא הסכימו על ביטולה או סיימו את תהליך העברת הזכויות.

בקשה להעברת זכויות תפתח רק לאחר הגשת טופ בקשה והסכם מכר בין שני הצדדים.

לאחר פתיחת הבקשה יכול הקונה להיות בטוח שתיעוד של עסקת המכר מקובע במערכות המידע של רמ"י. בנוסף יכול המוכר להוציא אישור זכויות מעודכן אשר בו תצוין כי קיימת בקשה פתוחה להעברת זכויות.

בנוסף, כל עוד קיימתץ בקשה פתוחה להעברת זכויות רמ"י לא תבצע שום פעולה הנוגעת לנכס.

פטורים והנחות מדמי הסכמה

  • ניתן להגיש בקשה לפטור חלקי או פטור מלא מדמי הסכמה למעביר הזכויות אם הוא עומד בקריטריונים המפורטים בטבלת הפטורים וההנחות.
  •  על מנת לקבל פטור או הנחה מתשלום דמי הסכמה על החוכר להגיש בקשה לפטור/הנחה באמצעות הטופס הבא

על מנת לבצע העברת זכויות ברשות מקרקעי ישראל יש להגיש טופס בקשה בצרוף כל המסמכים הנדרשים כגון : הסכם מכר בין הצדים, צו ירושה/צוואה/צו קיום צוואה (במקרה של פטירה), אישורי מיסים וכו'.

להלן טופסי הבקשה שניתן להגיש במגזר העירוני/חקלאי:

כמה זה עולה לנו? ניתן למצוא את התחשיב בעמוד התחשיבים

בחודש פברואר 2017 קבעה מועצת מקרקעי ישראל כי תאפשר לבצע העברת זכויות טרם המגבלה הקיימת בחוזה שלא ניתן להעביר זכויות טרם חלפו 5 שנים ממועד ההקצאה בנכסים שהוקצו בפטור ממכרז או בהנחה.

התנאים להעברת הזכויות נקבעו בהחלטת מועצה 1504 כדלקמן:

במקרים חריגים:

מוות, מצב בריאותי קשה- מחלה ממארת או טיפולים המחייבים מכירת הנכס לצורך מימונם , גירושין על פי פס"ד ומימוש משכנתא ניתן יהיה להגיש בקשה להעברת זכויות טרם המועד שנקבע לעיל. בסמכות המרחב המטפל לאשר העברת הזכויות ללא השלמת התמורה.

במקרים בהם הוקצתה קרקע לבעל זכויות בשל היותו נכה: הרשות תאפשר העברת זכויות ללא הגבלה ולא תגבה תמורה נוספת, בהעברת זכויות לנכה העונה על התבחינים שבגינם הוקצתה הקרקע לבעל הזכויות בשל היותו נכה.

 במקרים בהם הוקצתה הקרקע ללא הנחה (מכרז פומבי):

הרשות תאפשר להעביר זכויות בתשלום שיעור נוסף מהתמורה ששולמה בגין הקרקע. עד תום שנה ממועד סיום הבניה – ישלם החוכר תוספת של 20% מהתמורה צמוד למדד המחירים לצרכן ובתוספת מע"מ. בתקופה שלאחר מכן יפחת תשלום התוספת כל שנה ב-4% מהתמורה כמפורט להלן:

במהלך השנה הראשונה – 20%  מהתמורה

במהלך השנה השניה –  16% מהתמורה

במהלך השנה השלישית- 12% מהתמורה

במהלך השנה הרביעית- 8% מהתמורה

במהלך השנה החמישית- 4% מהתמורה

 במקרים בהם הוקצתה הקרקע בהנחה (בפטור ממכרז):

הרשות תאפשר להעביר זכויות בתשלום נוסף בגובה ההנחה שניתנה על הקרקע. עד תום שנה ממועד סיום הבניה – תוספת של מלוא גובה ההנחה צמוד למדד המחירים לצרכן בתוספת מע"מ. בתקופה שלאחר מכן יפחת התשלום כל שנה ב- 20% מגובה ההנחה כמפורט להלן:

במהלך השנה הראשונה – מלוא ההנחה

במהלך השנה השניה – 80% מגובה ההנחה

במהלך השנה השלישית- 60% מגובה ההנחה

במהלך השנה הרביעית- 40% מגובה ההנחה

במהלך השנה החמישית- 20% מגובה ההנחה

החיוב יערך עבור שנה מלאה גם הבקשה הוגשה במהלך השנה.

אם בוצע תשלום בטרם חלפו 5 שנים ממועד סיום הבניה לא יגבה תשלום נוסף בגין העברת זכויות נוספת.