מהי עסקה בתחום התעשייה?

הקצאה בפטור ממכרז בתעשייה

הקצאה בפטור ממכרז בתעשיה – הקצאת קרקע למטרת מבני תעשייה נעשית בכמה דרכים:

א. הקצאה בדרך של מכרז פומבי הקצאה בדרך זו תעשה רק באזורים אשר אינם אזורי עדיפות למטרת תעשייה אשר נקבעו על פי חוק.

על מנת לגשת למכרזים אלו יש לעקוב אחרי הפרסומים הקיממים בנושא מכרזים באתר רשות מקרקעי ישראל.

ב. הקצאה בפטור ממכרז בתעשיה תעשה בהתאם לתקנות חוק חובת מכרזים.

הקצאות בפטור ממכרז, מחייבות המצאת אישור של משרד הכלכלה (משרד התמ"ס לשעבר) או מרכז ההשקעות במשר הכלכלה..

במה זה כרוך?

על היזם לפנות אל משרד הכלכלה בבקשה להקצאה בפטור. בתום התהליך מול משרד הכלכלה יקבל היזם המלצה אשר אותה ימציא לרשות מקרקעי ישראל לצורך הקצאת הקרקע בפטור ממכרז.

להמלצה יצרף מסמכים נוספים כפי שמפורט באתר הרשות

לאחר קבלת טופס הבקשה והמסמכים רשות מקרקעי ישראל תבדוק את פנית היזם באופן הבא:

א. זכויות הפונה על הקרקע

ב. מטרת השימוש בקרקע

ג. אופן השימוש בקרקע

ד. המלצת משרד הכלכלה.

בתום תהליך הבדיקה ולאחר שהכל נמצא תקין תעשה עסקה אל מול היזם אשר לאחר מכן ישלח לו שובר לתשלום.

לאחר תשלום השובר יחתם מול היזם חוזה פיתוח

מהו חוזה פיתוח?

חוזה התקשרות בין הרשות לבין היזם.

החוזה קובע את זכויות היזם עבור תקופת הפיתוח או החכירה, את מטרת החכירה ותנאים מיוחדים שיוחלט כי יוכנסו לחוזה.

החוזה קובע מועדים לתחילה, השלמה, וסיום הבניה תקופת הפיתוח.

משך תקופת הפיתוח יכול להשתנות בהתאם לסוג ו/ או להיקף הבניה ותהא על פי החלטות רשות מקרקעי ישראל.

אם היזם לא עמד בהתחייבויותיו מבחינת משך סיום הבניה במסגרת תקופת הפיתוח, יוכל לפנות בבקשה לרשות למתן ארכה במועדי הפיתוח.

אם תאושר הבקשה, תיחתם תוספת לחוזה הפיתוח אשר תגלם את מועד סיום תקופת הפיתוח.

בתום תקופת הפיתוח ולאחר הצהרת היזם כי סיים את הבנייה יומר חוזה הפיתוח לחוזה חכירה

מהו חוזה חכירה?

חוזה התקשרות בין הרשות לבין החוכר לאחר סיום תקופת הפיתוח.

החוזה ייחתם רק אם עמד היזם בלוח זמנים ובכלל התחייבויותיו במהלך תקופת הפיתוח וזאת בהתאם למבחני לגמר פיתוח.

החוזה קובע את זכויות החוכר על המגרש מבחינת זכויות בנייה ושימוש במגרש, ותואם את הזכויות אשר הוקנו בחוזה הפיתוח, אלא אם רכש זכויות נוספות ועוד נקודות נוספות.

מגבלות:

  • היזם לא יוכל להשכיר את השטח לגורם אחר.
  • לא תתאפשר העברת זכויות ללא הסכמת משרד הכלכלה.
  • לא יתאפשר לקבל בעלות על הקרקע אלא רק לאחר 7 שנים מיום ההקצאה ורק לאחר שמומשה מטרת ההקצאה.