הקצאת קרקע בפטור ממכרז

רשות מקרקעי ישראל מקצה מקרקעין בפטור ממכרז וזאת בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים ובהתאם לחוקי המעוגנים בהתאם להחלטות ממשלה.

ניתן להגיש כיום בקשות לרשות מקרקעי ישראל להקצאת קרקע בפטור ממכרז בהתאם לתקנות אלו.

כל בקשה להקצאה בפטור ממכרז נבדקת בהתאם לתקנות והחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

בפרק זה יפורטו הכללים וההנחיות להגשת הבקשות.

הקצאה בפטור ממכרז בתעשיה

הקצאה בפטור ממכרז בתיירות