התחייבות לרישום משכנתא

מרבית מהאנשים הרוכשים נכס נאלצים לקחת משכנתא על הנכס לצורך מימון רכישתו.

הגורם המלווה (בנק, חברת ביטוח) מעוניין להבטיח את החזר המשכנתא ועל כן דורש מהרוכש לשעבד לו את הזכויות החוזיות על הנכס.

מהי משכנתא?

משכנתא היא משכון על מקרקעין הנרשמת בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

הזכויות החוזיות של יזם/ רוכש/ חוכר הקיימות בהסכם פיתוח, במכר, או בחכירה בתוקף יכולות לשמש כערבות להלוואה.

מהי התחייבות לרישום משכנתא?

כאשר הלקוח מבקש לשעבד את הזכויות החוזיות/ מקרקעין לטובת הלוואה, והבנק מבקש ערבות להחזר ההלוואה למקרה שהלקוח לא יעמוד בהחזרי ההלוואה.

התחייבות לרישום משכנתא היא התחייבותה של רשות מקרקעי ישראל שלא לרשום זכויות במקרקעין.

הרשות מתחייבת שלא לאשר העברת הזכויות מהיזם/ חוכר לאחרים, ללא הסכמת המלווה, אלא אם תירשם באותו מעמד משכנתא לטובת המלווה לגבי זכויות יזם/ חוכר.

התנאים למתן התחייבות

 1. לחוכר או ליזם קיימת התקשרות (חוזה) עם הרשות – אם לחוכר או ליזם לא קיימת התקשרות עם הרשות באמצעות חוזה פיתוח/ לחכר/ למכר, או חוזה חכירה/ מכר- לא ניתן לטפל בבקשתו.
 2. החוכר או היזם ביקש התחייבויות לרישום משכנתא מגורם אחר –  במידה והלווה קיבל התחייבות לרישום משכנתא מהגורם המשכן (חברה משכנת), אין הוא יכול לקבל התחייבות לרישום משכנתא גם מהרשות, ולהיפך.
 3. הנכס של החוכר או היזם משועבד-   אם הנכס משועבד, יש להמציא מכתב הסכמה מבעל השעבוד הקיים למתן משכנתא נוספת.
 4. ליזם או לחוכר אין חובות כספיים לרשות מקרקעי ישראל – על הלקוח להסדיר את החוב כתנאי לקבלת התחייבות לרישום משכנתא.

ניתן להגיש בקשה לקבלת התחייבות לרישום משכנתא באמצעות טופס הבקשה ומסמכי החובה המצויינים בו.

כיצד אתם מבצעים את רישום המשכנתא ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י)?

הרבה פעמים אתם שואלים את עצמכם מה עליי לעשות קודם ללכת לרשות מקרקעי ישראל או ללכת לבנק לצורך רישום המשכנתא? מה עליי להביא עימי על מנת שלא אצטרך להגיע מספר פעמים למשרדי רשות מקרקעי ישראל?

להלן השלבים:

 1. במידה וכספי המשכנתא משמשים לתשלום בגין הקרקע שנרכשה יש לקחת בחשבון כי רשות מקרקעי ישראל לא תבצע רישום של המשכנתא כל עוד לא בוצע תשלום מלא על הקרקע ופיתוח הקרקע (תשלומי חובה) וחתימה על חוזה חכירה או הסכם פיתוח. על כן , יש להגיע להבנה עם הבנק שאת הכסף יש לשחרר טרם החתימה על החוזה בכפוף להתחייבות מול הבנק שהמשכנתא תרשם לאחר חתימה על חוזה.
 2. לאחר התשלום בגין הקרקע וחתימה על החוזה יש ללכת לבנק ולהציג את החוזה החתום בגין הקרקע שנרכשה.
 3. לאחר שהבנק אימת את הנתונים וראה כי החוזה תקף וחתום יש לבקש מהבנק מכתב בקשה להתחייבות לרישום משכנתא המופנה לרשות מקרקעי ישראל ובו מצויין פרטי הנכס והסכום אשר נלקח כמשכנתא.
 4. לאחר שקיבלתם את המסמך יש למלא את טופסי הבקשה (לחפש באתר רמ"י):
 • בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא והוראה בלתי חוזרת – למשבצת ונחלה / משק עזר באגודה חקלאית
 • בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא והוראה בלתי חוזרת – נכסים עירוניים, נחלה /משק עזר שאינם באגודה חקלאית, תעסוקה במשבצת ושטחי עיבוד

מכאן עוד 5 שלבים נוספים:

 1. את טופס הבקשה בצרוף מסמכי החובה המפורטים בטופס הבקשה יש להגיש למשרדי רשות מקרקעי ישראל לצורך קבלת ההתחיבות לרישום משכנתא.
 2. במידה וקיימים מספר בעלי זכויות יש להחתימם בפני עו"ד או בפני נציג רשות מקרקעי ישראל.
 3. בשלב הבא ירשום נציג רמ"י את המשכנתא במערכות המידע של רמ"י וזאת בהתאם למסמך הבקשה למתן ההתחייבות לרישום משכנתא שהומצא על ידי הבנק והמכיל את פרטי המשכנתא והנכס.
 4. לאחר ביצוע הרישום יפיק לכם הנציג ברמ"י את כתב ההתחייבות לרישום משכנתא המופנה לבק או חברת הביטוח.
 5. על מנת לחסוך ביקור נוסף ברמ"י יש לבקש אישור זכויות מעודכן על מנת לוודא כי הרישום של המשכנתא בוצע. (הבנק/חברת הביטוח יבקשו זאת מכם). אישור הזכויות ישמש אתכם להציג בפני הבנק כי המשכנתא נרשמה ובעקבות אישור זה ישוחררו כספי המשכנתא.

טיפ– יש לשמור העתק מכל המסמכים אשר הנכם מקבלים מהבנק ומרשות מקרקעי ישראל.