חכירה – מונחים מקצועיים

דמי היוון – סך התשלומים העתידיים לרמ"י, עבור תקופת החכירה או יתרתה בתשלום חד-פעמי מראש.

מקרקעין (סעיף 1 לחוק המקרקעין)
קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע

מקרקעי ישראל (סעיף 1 לחוק יסוד מקרקעי ישראל) – המקרקעין בישראל של המדינה, של רשות הפיתוח או של הקרן הקיימת לישראל

זכות קניין במקרקעין (סעיפים 5-2 ו- 106-99 לחוק המקרקעין) – בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה

שכירות, חכירה וחכירה לדורות (סעיף 3 לחוק המקרקעין)
שכירות
זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות;
חכירה –
שכירות לתקופה שלמעלה מחמש שנים;
חכירה לדורות
שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים

דמי חכירה סמליים –דמי חכירה מהוונים בסך 18 ₪ המשולמים מראש לתקופה של 49 שנה.

דמי חכירה ראשוניים (דח"ר) – סכום חד פעמי השווה לחלק מערך הקרקע ששילם החוכר לרמ"י או שנזקף לזכותו בעת רכישת זכות החכירה.

דמי חכירה ראשוניים (דח"ר) נמוכים– דמי חכירה ראשוניים בשיעור של עד 39% מערך הקרקע (כולל).

דמי חכירה ראשוניים (דח"ר) גבוהים– דמי חכירה ראשוניים בשיעור של 40% ומעלה מערך הקרקע.

יובל חכירה– מועד סיום 49 שנים של תקופת החכירה המקורית.

יובל מוקדם– חידוש תקופת החכירה ל-49 שנים, אם נותרו עד 7 שנים לסיום תקופת החכירה המקורית.

מקדם היוון– משתנה המשמש לחישוב דמי ההיוון בגין תקופה מסויימת (על בסיס ריבית שנתית של 5%).

תעסוקה– תעשייה ומלאכה, מסחר, תיירות, אחסנה, משרדים, תחנות דלק, תעשייה עתירת ידע.

חכירות במגזר החקלאי

חלקה א'– חלק מנחלה שהינו שטח רצוף של קרקע המיועד בתכנית תקפה למגורים, למבני משק של בעל הזכויות בנחלה ולעיבוד חקלאי

חלקת המגורים– חלקת המגורים במושב תהיה שטח מתוך חלקה א' של נחלה בגודל כולל של עד 2.5 דונם בלבד, שמתקיימים בו במצטבר התנאים שלהלן:

  • חלקת המגורים תהיה שטח רציף.
  • השטח מיועד למגורים בתכנית תקפה.
  • השטח כולל את יחידות הדיור הקיימות בחלקה א'.

* במידה וצורף כדין שטח לא רציף לחלקה א' של נחלה, בשל מגבלות פיסיות ו/או תכנוניות בנחלה, חלקת המגורים תכלול גם שטח זה ובלבד ששטחה הכולל של חלקת המגורים לא יעלה על 2.5 דונם.

בעל זכויות בנחלה– מתיישב בישוב חקלאי או בישוב אחר שהינו החוכר או השוכר של קרקע בתנאי נחלה לרבות חוכר בחכירה לדורות, שוכר בחוזים זמניים מתחדשים, בר-רשות בנחלה ומתיישב בישוב חקלאי או בישוב אחר שהינו בעל הזכויות בנחלה עפ"י הרישום ברמ"י ובספרי הישוב החקלאי. ההחלטות אינן חלות על יישוב חקלאי שהוא קיבוץ או מושב שיתופי.

פל"ח– שימוש בקרקע בתחום חלקת המגורים למטרות לא חקלאיות , לרבות מבני קיט כפרי, על פי תכנית תקפה בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965, או על פי היתר תקף לשימוש חורג שניתן כדין.

"קרוב"– בן זוג, לרבות ידוע בציבור כבן זוג, הורה, צאצא וצאצא בן הזוג, מאומץ ומאומץ בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה המתגורר בנחלה.

מבנה יביל – מבנה שניתן להעביר ממקום למקום (כגון – קרוואן).