הקצאת קרקע חקלאית שלא בתנאי נחלה

מטעים

 • הקצאת קרקע למטרת נטיעות נעשית בחכירה על פי המלצת ועדת קרקעות שבמשרד החקלאות.(פטור- מינהלת ההשקעות בחקלאות)
 • תקופת החכירה בהתאם לסוג המטע
 • הדח"ש לפי מכסת נחלה עד לגודל נחלה באיזור , שטח העולה לפי תעריף לדונם.
 • חידוש החוזים לתקופה נוספת של -49 שנה מתירה כל חקלאות צמחית, לא בהכרח למטעים (1146).
 • שימוש לא חקלאי אינו מאושר.
 • ניתן לפצל, לצרף שותף ולמכור עפ"י נהלי המינהל/החלטות המועצה. (אין חובה למכור בשלמות את כל השטח שבחוזה )
 • ההקצאה לאדם פרטי,תאגיד ,חברה וכו'

הרשאה לעיבוד עונתי

 • הקרקע מהווה עתודה לפיתוח. לפיכך תקופת ההרשאה קצרה כמפורט :
 • לעיבוד חקלאי – אינה עולה על 3 שנים. סוג הגידול החקלאי מותאם לתקופת ההרשאה (בין המורשים ישובים, חברות עיבוד, פרטיים).
 • לא ניתן לבצע העברת זכויות/ השכרת משנה/הורשה.
 • הרשות יכולה להפסיק ההרשאה מכל סיבה שהיא בהתראה של 30 יום, ומחויבת בפיצוי בגין יבול שלא מומש.
 • קיים קושי לניוד שטחים בין השוכרים למיניהם ולכן בפועל שוכר זמני מחזיק באותה קרקע לעיתים עשרות שנים.

הרשאה למרעה

 • משך ההרשאה עד 3 שנים
 • פורום מאשר- ועדת ההשכרות המחוזית.
 • תנאי סף: המלצה של משרד החקלאות, אישור וטרינרי, ועוד,
 • יש צורך בהתאמת סוג בעל החיים (בקר, כבש, עז ) לסוג הצומח שבשטח.
 • היקף השטח הנדרש – נקבע בהתאם לבעל החיים ולכושר הנשיאה של השטח