רישום פרצלציות

רישום פרצלציה, כמו כל דבר טוב בחיים, גם כאן נחלק ל-3 חלקים:

 1. החלק הראשון נקרא "פרצלציה רצונית" – חלוקה שמבוצעת בתוכנית בנין עיר או בתשריט חלוקה בהתאם לפרק ד' לחוק התכנון והבניה. החלוקה הזאת נעשית בהסכמת הבעלים וביוזמתם. נקראת בשפה המקצועית של הטאבו כ"פעולת תכנון" והיא תירשם בלשכת רישום המקרקעין עפ"י פרק ד' לחוק התכנון והבניה.
 2. החלק השני נקרא "חלוקה חדשה" – גם הוא מבוצע בתוכנית בנין עיר (תב"ע) אולם במקרה זה, החלוקה מתבצעת עפ"י האמור בסימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון והבניה. "חלוקה חדשה" יכולה להתבצע "בהסכמת הבעלים" – לדוגמא כאשר רמ"י מתכננים תוכנית על קרקע שבניהולם והרישום מבוצע בהתאם לטבלת הקצאות שהיא חלק ממסמכי התוכנית,  או "ללא הסכמת הבעלים", כאשר ישנם עירוב של בעלים, לרוב פרטיים, והחלוקה מתבצעת ע"י ובהנחיית הוועדה המקומית לתכנון ובניה. כאן הרישום מתבצע בהתאם לטבלת איזון שמכין שמאי.
 3. הסוג השלישי נקרא "הפרדת קרקע" הינו פרצלציה לצורך רישום הפקעה אשר מבוצעת ע"י אחד הגופים הגדולים כדוגמאת רמ"י, נת"י, נת"ע, מקורות, חברת חשמל או רכבת ישראל, שהם נכנסים בנעליו של שר האוצר ומפקיעים בהתאם לחוק. 
  ישנם גם סוגי רישום נוספים, כגון הפקעה לצורכי ציבור עירוניים (עיריות) אולם איך אמרנו? 3 סוגים עיקריים…

מה הם המסמכים אותן יש להגיש בעת רישום פרצלציה?

מה הם המסמכים אותן צריך להגיש ללשכת רישום מקרקעין בהתאם לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011?

הזמנתם תצ"ר שכעבור שנתיים/שלוש קיבל את אישור מפ"י כ"כשרה לרישום" והגיע העת לרשום אותו בטאבו. איזה מסמכים נדרשים לשם כך? אז ראשית יש להבדיל בין פרצלציה רצונית (פעולת תכנון שמבוצעת בהתאם לפרק ד' לחוק) לבין חלוקה חדשה (שמבוצעת בהתאם לפרק ג' לחוק).

פרצלציה רצונית – "פעולת תכנון" המבוצעת עפ"י פרק ד' לחוק התכנון והבניה

רישום פעולת תכנון ייעשה על סמך בקשה החתומה בידי כל בעלי המקרקעין שבתחומם מתבצעת אותה פעולה; חתימת הבעלים תאומת בידי מי שהוסמך לפי סימן א' לאמת חתימה על שטר.
לבקשה יצורפו מסמכים אלה:

 1. טופס "בקשה לרישום מקרקעין" – טופס שמורידים מאתר הטאבו וממלאים כנדרש לכל גוש בנפרד. הטופס הנ"ל יחתם בידי בעלי הקרקע הרשומים.
 2. "סדר פעולות" –   טופס אותו מורידים מאתר הטאבו ובו ממלאים את הפעולות המבוקשות לביצוע ולרישום על פי סדרן, בהתאמה לתכנית לצורכי רישום. 
 3. תצ"ר – תכנית לצורכי רישום, שהוכנה ע"י מודד מוסמך ואושרה ככשרה לרישום ע"י מפ"י (המרכז למיפוי ישראל) המתארת את החלוקה המופיעה בתוכנית (בתב"ע או בתשריט חלוקה). 
 4. תכנית לצורכי רישום (אותה התוכנית) חתומה בידי יושב ראש הוועדה המקומית כתואמת את התכנית שקבעה את ההוראות בדבר פעולת התכנון.
 5. תקנון ותשריט של התוכנית הנרשמת.
 6. טופס "תיאור כללי של הקרקע" אותו מקבלים ביחד עם התצ"ר ממפ"י. הטופס מתייחס למקרקעין שמבוצעת בהם פעולת התכנון, חתום בידי מי שמוסמך לכך במרכז למיפוי ישראל (לרוב המודד המחוזי של מפ"י) אולם כיום הוא נשלח לטאבו באופן מקוון ע"י מפ"י.
 7. מסמך "ייחוד הערות אזהרה" – כאשר הערות גיאוגרפיות מיוחדות ע"י מודד מוסמך והערות קנייניות מיוחדות ע"י עו"ד.
 8. שטרות איחוד ושטרות חלוקה –  טפסים אותם יש להוריד מאתר הטאבו, למלאם ולהחתים עליהם את בעל הקרקע ולאמת את חתימתו ע"י עו"ד.
 9. אישורי מיסים – אישורי מיסים של בעלי הקרקע.

 

פרצלציה לא רצונית – חלוקה חדשה (בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה)

כאן מדובר בתוכניות (תב"ע) שהם מסוג איחוד וחלוקה. 

לבקשה יצורפו מסמכים אלה:

 1. טופס "בקשה לרישום מקרקעין" – טופס שמורידים מאתר הטאבו וממלאים כנדרש לכל גוש בנפרד. בניגוד לטופס בקשה לרישום שבסעיף הקודם יחתם ע"י בעלי הקרקע כפי שהם מופיעים בנסח הטאבו, כאן מי שיחתום על הטופס יהיה יו"ר הוועדה לתכנון ובניה שאישר את התוכנית.
 2. תצ"ר – תכנית לצורכי רישום, שהוכנה ע"י מודד מוסמך ואושרה ככשרה לרישום ע"י מפ"י (המרכז למיפוי ישראל) המתארת את החלוקה המופיעה בתוכנית (בתב"ע או בתשריט חלוקה). 
 3. תכנית לצורכי רישום (אותה התוכנית) חתומה בידי יושב ראש הוועדה המקומית כתואמת את התכנית שקבעה את ההוראות בדבר פעולת התכנון.
 4. תקנון ותשריט של התוכנית הנרשמת.
 5. טופס "תיאור כללי של הקרקע" אותו הטאבו מקבל כבר ממפ"י באופן מקוון ע"י.
 6. "סדר פעולות" –   טופס אותו מורידים מאתר הטאבו ובו ממלאים את הפעולות המבוקשות לביצוע ולרישום על פי סדרן, בהתאמה לתכנית לצורכי רישום. 
 7. מסמך "ייחוד הערות אזהרה" – כאשר הערות גיאוגרפיות מיוחדות ע"י מודד מוסמך והערות קנייניות מיוחדות ע"י עו"ד אולם הטופס ייחתם ויוגש בשם יו"ר הוועדה לתכנון ובניה.
 8. טבלת הקצאה עדכנית – טבלת הקצאה עדכנית תוכן בהתאם לטבלת האיזון והיא תורה לטאבו ע"ש מי לרשום את המגרשים החדשים (בשלב זה נקראים "חלקות ארעיות"). טבלה זו הכרחית מאחר ועוברות מספר שנים מהיום ששמאי התוכנית הכין את הטבלת האיזון וההקצאה ליום בו נרשמת הפרצלציה, הבעלות משתנה שכן השטח דינמי ועסקאות מקרקעין מבוצעות כל הזמן. על מגיש התיק לדאוג לשרשר את הבעלויות הלאה מהטבלת איזון לבעלים הנוכחיים.
 9. כאן אין צורך בהמצאת שורי מיסים.