שיוך דירות

שיוך דירות לחברים בקיבוץ או במושב שיתופי. מה זה שיוך דירות לחברי הקיבוץ?

שיוך דירות בקיבוציםלפי המצב כיום בקיבוצים בתי המגורים של חברי הקיבוץ היו שייכים לאגודת הקיבוץ אשר איפשרה לחברי הקיבוץ לגור בהם. חברים אשר היו מעוניינים לרשום את זכויותיהם בספרי המקרקעין או ברשות מקרקעי ישראל לא יכול לעשות זאת.

בתי המגורים היוו חלק משטח המחנה בקיבוץ ללא חלוקה תכנונית. במסגרת החלטות רשות מקרקעי ישראל מאפשרת לחברי הקיבוץ לחתום על חוזה חכירה פרטני אל מול הרשות כך שיוכלו לעגן את זכויותיהם ולבצע פעולות במקרקעין בהתאם לחוזה הנחתם מולם.

מה זה אומר שיוך?

עד לתקופה זו חברי הקיבוץ לא היו בעלי הבתים או הקרקע עליה בנוי ביתם.

כל בקשה לשינוי בקרקע או בבית (כגון: תוספות בניה) היתה נעשית לפי בקשת הקיבוץ אל מול רשות מקרקעי ישראל בשם חברי הקיבוץ.

כל בקשה היתה מופנית באופן פרטני עבור כל חבר במידה ורצה לבצע שינויים.

לחברי הקיבוץ לא היה למעשה שום מעמד אל מול רשות מקרקעי ישראל בנוגע לנכסי המגורים בקיבוץ.

בעקבות מספר החלטות מועצה ( 692, 751 ,1155 ,979, 1366, 1355, 1399, 1456 ,1411 ולבסוף (נכון להיום) החלטה 1592) אשר אושרו במועצת מקרקעי ישראל, ניתנה האפשרות לחברי הקיבוץ לחתום על חוזה פרטני ביחס למבנה המגורים בקיבוץ אל מול רשות מקרקעי ישראל.

לאחר ביצוע השיוך יוכל למעשה כל בעל זכויות בנכס למטרת מגורים בקבוץ או במושב שיתופי להגיש בקשה לשינויים אלו על שמו ולבצע פעולות נוספות כגון: לקיחת משכנתא, תוספת בנייה, קבלת אישורי זכויות וכו'.

מה הקריטריונים לקיבוץ/מושב שיתופי שמעוניין לבצע שיוך דירות?

  1. המצאת אישור ועדת הפרוגרמות מהרשות לתכנון חקלאי במשרד החקלאות, הכוללת את רשימת הזכאים במועד הקובע ואת מועד קבלתם לחברות.
  2. בקיבוץ – המצאת אישור רשם האגודות השיתופיות על היות הקיבוץ "קיבוץ מתחדש".
  3. במושב שיתופי – המצאת אישור רשם האגודות השיתופיות על תיקון תקנון המושב השיתופי, באופן שיאפשר את ביצוע השיוך.
  4. הסדרת כלל השימושים הבלתי מוסדרים בקיבוץ ולחילופין חתימה על מתווה הסדרה בהתאם להחלטות הרשות התקפות, בענין זה.
  5. תשלום חובות לרשות, אם ישנן.

האם כל חברי הקיבוץ זכאים לבצע שיוך?

בהתאם להחלטות שהוזכרו לעיל נקבעו שתי אוכלוסיות אשר יכולות למעשה לבצע שיוך:

חברים זכאים ותיקים-חברי קיבוץ בודדים או בני זוג שהיו חברים במועד הקובע של הקיבוץ ( המועד שבו החליט הקיבוץ על ביצוע השיוך לפי החלטות 692/751. ובנוסף מופיע ברשימה שאושרה על ידי ועדת הפרוגרמות. חברי קיבוץ וותיקים נחשבים אלו אשר בעלי וותק של 15 שנה לפחות מיום קליטתם כחברי קיבוץ.

חברי קיבוץ חדשים– חברי קיבוץ אשר התקבלו כחברים בקיבוץ לאחר המועד הקובע.

כמה עליי לשלם על מנת לבצע שיוך?

גם כאן התשלום מחולק על פי שתי האוכלוסיות כדלקמן:

תשלום – חברי קיבוץ וותיקים

חבר הקיבוץ הזכאי ישלם דמי חכירה מהוונים בשיעור 91% משווי הנכס.בנוסף חבר הקיבוץ זכאי להנחות אזור על פי מפת אזורי עדיפות לאומית למגורים. שווי ההנחה לא יעלה מעל 350,000 ש"ח. בנוסף, זכאי החבר להנחה בתשלום בשווי 2% עבור כל שנת וותק.

תשלום – חברי קיבוץ חדשים

חבר קיבוץ חדש הזכאי לבצע שיוך ישלם 91% משווי הנכס. על תשלום זה יחולו רק הנחות אזורי עדיפות לאומית.

למידע נוסף ניתן לראות בקישורים הבאים:

  • דף מידע- בקשה לשיוך מגרשים לחברי קיבוץ במושבים שיתופיים וקיבוצים לפי החלטת מועצה 692 ו 751 בהתאמה

להגשת בקשה לביצוע שיוך יש למלא טופס בקשה בצירוף כלל מסמכי החובה

טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי  החלטות 751/692

מה נדרש לבצע?

על מנת להתקדם בתהליך על הקיבוץ/מושב שיתופי  לקבל החלטה על שיוך כך שלמעשה ימליץ על חברי הקיבוץ הזכאים לחתום על חוזה אל מול רשות מקרקעי ישראל.

על האגודות להמציא לידי הרשות את המסמכים הבאים:

1. אישור ועדת הפרוגרמות, אישור זה יכולו את רשימת החברים הזכאים ואת מועד קבלתם לחברות.

  • בקיבוץ – המצאת אישור רשם האגודות השיתופיות על היות הקיבוץ קיבוץ מתחדש.
  • במושב שיתופי – המצאת אישור רשם האגודות השיתופיות על תיקון תקנון המושב השיתופי, באופן שיאפשר את ביצוע השיוך.
  • הסדרת כלל השימושים שנעשו שלא כדין  או לחילופין חתימה על מתווה המסדיר את כל השימושים אל מול הרשות.
  • תשלום חובות שהצטברו במהלך השנים במידה וקיימים.

מיהו חבר זכאי?

על מנת להכלל ברשימת הזכאים לשיוך על חברי הקיבוץ/מושב שיתופי להיות חברי קיבוץ ביום הקובע לשיוך.

היום הקובע  הינו היום עליו החליטה האסיפה הכללית של הקיבוץ בקשר להצטרפות למתווה הקבוע בהחלטות המועצה 751/692.

תשלומים:

על מנת לחתום חוזה חכירה פרטני יאלצו חברי הקיבוץ/מושב שיתופי לשלם לרשות דמי חכירה מהוונים (91% מערך הקרקע) וזאת בהתאם לשומה שתערך על ידי שמאי הממשלתי.

כמובן שעל תשלום זה יחולו הנחות אשור אך תשלום זה לא יפחת מ-11% למעט מקומות בהם התשלום בגין הקרקע הינו 0% כגון יישובים  הנמצאים בקו עימות.

על מנת לבצע שיוך יש לפנות לאגף חוזים לדורות ברשות מקרקעי ישראל ולהגיש את המסמכים בהתאם לנוהל 38.02B אשר מפרט את התהליך ונמצא באתר רשות מקרקעי ישראל.