שינוי שטח מגרש

רכשתם מגרש מהרשות ופתאום קיבלתם הודעה שהשטח השתנה וחלקכם אף חוייבו בתשלום. למה?
רשות מקרקעי ישראל מודיעה לחוכרים שהשתנה להם שטח המגרש שהוקצא להם או שטח המגרש בו הם זכו במכרז.
השינויים יכולים לנבוע באחת מן הסיבות הבאות:
1. שינויים בתכנית במקרים בהם גבולות המגרש/ חלקה בהקצאה לא היו סופיים וגבולתיו הסופיים הוגדרו במסגרת תוכנית חדשה
2. הסדר קרקעות.
3. תוכנית לצרכי רישום (פרצלציה).

כיצד שינוי בשטח משפיע עליי כחוכר או בעל זכויות?

השינויים קובעים שהשטח השתנה (גדל או קטן) ועל כן נדרש לשלם במידה והשטח גדל או ניתן לקבל זיכוי במידה והשטח קטן.
התשלום או הזיכוי נעשים אל מול רשות מקרקעי ישראל ונקבעו לכך תחשיבים שנפרט לגביהם בהמשך.

כיצד אני יודע שבוצע שינוי?

לאחר ביצוע השינוי ואישור התוכנית אשר משפיעה באופן ישיר על שטח המגרש יקבל החוכר הודעה מעת רשות מקרקעי ישראל על כך שהוא נדרש להסדיר את התשלום בגין שינוי השטח.

האם כולם נדרשים לשלם בגין השינוי?

א. בעבר רשות מקרקעי ישראל פרסמה מבצעים לתשלום היוון במגורים ועל כן מי ששילם היוון בעת במסגרת המבצע לא יחוייב בתשלום בגין שינוי שטח.
ב. חוכרים אשר רכשו את הזכויות של מבנה המגורים מחברה משכנת גם לא יחוייבו בתשלום
ג. חוכרים אשר רכשו את הזכויות במגרש או בשטח לפי הזכות לבנות לפי בינוי בפועל ולא לפי התוכנית שחלה על השטח בעת ההקצאה לא יחוייבו בגין שינוי שטח
ד. חוכרים שרכשו זכות הבעלות עד דונם במסגרת רכישת הבעלות לא יחוייבו בגין שינוי שטח.

כיצד נקבע כי עליי לשלם?

כאשר קיים שינוי בשטח ההקצאה או המגרש אותו רכשת, רשות מקרקעי ישראל בודקת שני דברים:
האם גודל השינוי קטן או גדול מ-500 מ"ר או השינוי שחל קטן או גדל מ- 5% מהשטח המקורי

האם יש שינוי בזכויות הבנייה בעקבות השינוי.

לדוגמא: אם שטח ההקצאה המקורי שלנו הוא 5000 מ"ר (5דונם) והשינוי שבוצע בשטח הינו 500 מ"ר
אם בוחנים לפי גודל השינוי – הוא שווה ל-500 מ"ר
אם בוחנים לפי אחוז – השינוי הוא 10%
כלומר הולכים לשיטת הנמוך מבינהם . כלומר 500 מ"ר מגדיר אותי בקטגוריה שבה איני אמור לשלם לרמ"י בגינוי השינוי ולכן לא אדרש לשלם.

כיצד מחשבים את התשלום אותו אני אמור לשלם?

קיימים מספר תחשיבים לביצוע התשלום והם תלויי אזור ואחוז דח"ר אשר ששולם בעת ההקצאה.
להלן הפירוט:

  1. במקרים בהם קיימת תוספת/הקטנת שטח ללא הגדלת זכויות בניה החישוב יהיה כדלקמן:

2. במקרים בהם תוספת שטח כוללת הגדלת זכויות בניה החישוב יהיה כדלקמן:

3.הקטנת שטח ללא הקטנת זכויות בניה בעקבות מדידה לצרכי רישום / פרצלציה (לרבות חוזי מכר):

אילו מסמכים יש להמציא לצורך הסדרת השטח והזכויות?

כשהפניה ביוזמת בעל הזכויות – נדרש דף מידע תכנוני וטופס בקשה לשינוי שטח בעקבות פרצלציה במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור