מהי עסקת שינוי יעוד וניצול ?

שינוי ייעוד וניצול

שינוי ניצול:  הינו הגדלת זכויות בניה מעבר למה שמקנה חוזה החכירה הקיים.
שינוי יעוד : הינו שינוי יעוד המקרקעין, ממה שמוגדר בחוזה החכירה.

לדוגמא: חוזה למטרת מגורים וכיום על פי תב"ע ניתן להקים מבנה תעשייה ולהיפך. 

בתעסוקה: בעקבות מימוש העסקה יוגדלו אחוזי הבנייה למעלה מפי שניים מאחוזי הבניה הכוללים הקיימים.

מגורים: בעקבות מימושה יתווספו לזכויות הבניה יותר מיחידת דיור אחת

תנאים לאישור העסקה

חוזה חכירה בתוקף, ו/או קיימת לו זכות להאריך את תוקפו של החוזה

א. שינוי הניצול ו/או היעוד נעשים עפ"י תוכנית תקפה כחוק

ב. המקרקעין בנדון אינו עולה על 20 דונם קרקע

ג.החוכר עמד בתנאי החוזה (אין חריגות פניה / אין חובות)
יישום ההחלטה על חוזי חכירה למקרקעין מבונים אשר שטחם עולה על 20 דונם ושהנם מבונים, יובא לדיון בפני ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל, וועדת עסקות בתוך רשות מקרקעי ישראל.

כמה זה עולה לנו? ניתן למצוא את התחשיב בעמוד התחשיבים