פל"ח בנחלהתעסוקה בחלקה א' של הנחלה

החלטה 755 משנת 1996 :

מאפשרת פעילות לא חקלאית בכל חלקה א' (דו"ח "קדמון")

קיימת מגבלה על היקף השטח – עד 500 מ"ר במבנה בו השימוש מוסב ו – 300 מ"ר במבנה חדש והפעילות המותרת היא בנוסף לצימרים.

החלטת מועצה 1265 חידשה וקבעה תנאים חדשים:

  • שימוש לפעילות לא חקלאית לרבות קיט כפרי בהיקף של 500 מ"ר, בנוי אחיד בכל הנחלות (הקטנת היקף השימוש לתעסוקה )
  • הקמת המבנה או השימוש לפעילות הלא חקלאית אפשרית בתוך חלקת המגורים בלבד , בשטח של עד 2.5 דונם.
  • דמי חכירה מהוונים בשיעור % 91 משווי הקרקע ללא הנחות אזור (היטל השבחה % 46 בלבד )
  • עבור קיט כפרי (צימרים ) תינתן הנחת אזור
  • לא תתאפשר העברת הזכויות לתעסוקה בנפרד מהנחלה.
  • התעסוקה לא תושכר .(ניתן יהיה להפעיל על ידי קרוב, המתגורר בנחלה, כהגדרת קרוב ב -979).
  • הסדרת שימושים חורגים בנחלה.